Monday, June 17Tin Tức Bất Động Sản Mới Nhất

Điều Kiện Tách Thửa Tối Thiểu Mới Nhất Huyện Bình Chánh

Điều Kiện Tách Thửa Tối Thiểu Mới Nhất Huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh là một huyện cửa ngõ của TP.HCM , là cửa ngõ giao thương kết nối các tỉnh Miền Tây. Trong những năm gần đây, đất nền Bình Chánh liên tục tăng , có dấu hiệu cầu vượt cung và các nhà đầu tư đã tìm đến các khu vực vùng ven để đón đầu xu hướng. Vì thế đất nền dự án bình chánh đang là cái bánh ngon đối với các nhà đầu tư và người dân sinh sống nơi đây.

huyện bình chánh
Diện Tích Tách Thửa Bình Chánh

 

Nhằm hạn chế tình trạng phân lô bán nền, nhà nước đã ban hành diện tích tối thiểu được tách thửa đối với huyện Bình Chánh

Bình Chánh gồm thị trấn Tân Túc và 15 xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Căn cứ theo bộ luật tách thửa hiện hành

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1981/TTr-STNMT-QLĐ ngày 03 tháng 3 năm 2017, số 4326/TTr-STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 5 năm 2017, số 7053/STNMT-QLĐ ngày 18 tháng 7 năm 2017, s 9281/STNMT-QLĐ ngày 08 tháng 9 năm 2017 và số 11702/STNMT-QLĐ ngày 10 tháng 11 năm 2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn s 3108/STP-VB ngày 11 tháng 4 năm 2017 và s 7861/STP-VB ngày 15 tháng 8 năm 2017. (thuvienphapluat.vn)

Đối Tượng Áp Dụng

  • Những gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu tách thửa đất.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia thực hiện thủ tục tách thửa đất.
  • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa đất theo quy định của pháp luật.

Điều Kiện Tách Thửa Huyện Bình Chánh

Những mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước về luật đất đai.

Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với các mảnh đất liền kề theo quy định tại Điều 171 trong bộ luật Đất đai.

Mảnh đất hình thành và phần đất còn lại sau khi tách thửa, hp thửa và điều chỉnh ranh giữa những mảnh đất phải đảm bảo diện tích >= 80m2 và bề ngang >= 5m.

Theo Quyết định 60, đất nông nghiệp thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp cũng được tách thửa. Những mảnh đất mới tách và phần đất còn lại sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 1.000m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và 500m2 đối với đất trồng cây hằng năm, đất nông nghiệp khác.

Trong trường hợp đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch nhưng thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch sản xuất nông nghiệp nhưng nằm trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và công bố thì không được phép tách thửa.

Đối với trường hợp cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ xin tách thửa hợp lệ nhưng sau ngày 1/1/2018 vẫn chưa giải quyết thì căn cứ vào Quyết định 33/2014. Tuy nhiên người dân muốn tách thửa theo Quyết định 60 vẫn sẽ được xem xét giải quyết.

Những Trường Hợp Không Được Tách Thửa Ở Bình Chánh

  • Những khu vực bảo tồn được nhà nước phê duyệt vào danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
  • Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch.
  • Các biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
  • Những đất nền thuộc các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

Quy định về diện tích tách thửa tối thiểu của huyện Bình Chánh đối với đất ở

Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa

Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết

Những trường hợp chưa có các quy hoạch 1/2000 thì căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết.

Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trạng) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa đất.

Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa đất. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới)

– Đối với huyện Bình Chánh diện tích đất ở còn lại sau khi tách thửa: tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Các quy định khác

– Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

– Đối với khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp này được tách cùng với đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều này, việc tách thửa đất ở phải đảm bảo quy định tại Quyết định này.

tu van bat dong san
Hotline: 0975.860.000
Chat Facebook
Gọi điện ngay
Chat Với Tư Vấn Viên